۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
عنوان کارگاه نام مدرس تاریخ محتوای آموزشی لیست حضور غیاب
معرفی واحد انتشارات و آیین نامه های چاپ کتاب و سامانه مداد مهندس هادی شفیعی 27/9/98 محتوای آموزشی اسامی شرکت کنندگان