۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد
  عنوان کتاب نویسنده تاریخ برگزاری نشست محل برگزاری نشست مصوبات نشست شورای انتشارات
  بررسی کتاب مراقبه های درون نگرانه برای رضایت کامل (سانتوشا) ترجمه دکتراحسان موحد 1401/4/12 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شدهبه دلیل  استفاده دانشگاهی نداشتن، ثقیل بودن مطالب، رعایت نکردن اصول نگارشی، استفاده از نام اسرائیل در متن کتاب و روان ترجمه نشدن، رد شد.

 
  راهنمایی معاینات فیزیکی نوزاد ترجمه خانم دکتر فاطمه مهنی 1401/4/12 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند پس از رفع کامنت های اعضاء، نسبت به دریافت امتیاز لوگو و چاپ با هزینه مشترک دانشگاه اقدام نماید.
  کووید 19 مهندس سلمان دانشی 1401/2/6 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با توجه به اعمال نشدن کامنت های اعضاء، کتاب فوق رد شد.
           
  معرفی عوارض شایع بیهوشی در بیماران تحت جراحی مهندس فرزاد عباس زاده 1401/2/5 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند از امتیاز لوگوی این دانشگاه استفاده نماید.
  تجدید چاپ کتاب آناتومی عمومی خانم دکتر فاطمه سیدی 1400/9/1 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در نشست شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، اعضاء با نمره های 11و نیم، 11 و 25،  11، 10 و 75 ، 9  امتیازات خود را در زمینه چاپ مجدد کتاب آناتومی عمومی اعلام کردند لذا با توجه به این موضوع که هر کتابی که نمره بیشتر از هشت(8) را از اعضای شورای انتشارات دریافت نماید با چاپ آن کتاب با هزینه دانشگاه موافقت می شود، اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  با چاپ مجدد کتاب آناتومی عمومی موافقت کردند.
   کووید 19 مهندس سلمان دانشی 1400/9/1 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب کووید 19 را بررسی و طبق نظر اعضاء مقرر شد تا این کتاب مجددا توسط نویسنده بازنگری و ایرادات اعضاء برطرف شود
  تاسیسات شهری دکتر غلامعلی حقیقت 1400/4/28 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب تاسیسات شهری را بررسی و طبق نظر اعضاء مقرر شد تا این کتاب مجددا توسط نویسنده بازنگری و ایرادات اعضاء برطرف شود
 

اپیدمیولوژی بیماری های منتقله از کنه و اکو بیولوژی ناقلین

سلمان دانشی 1400/1/31 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند از امتیاز لوگوی این دانشگاه استفاده نماید.
           
  بیماری‎های بانوان  در  پزشکی پارسی مهدیه احمدی 1399/6/25 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند از امتیاز لوگوی این دانشگاه استفاده نماید.
  مروری بر اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان‌های شایع سلمان دانشی 1399/6/10 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند از امتیاز لوگوی این دانشگاه استفاده نماید.
   آناتومی عمومی دکتر فاطمه سیدی 1397/10/6 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت چاپ شود.
   آناتومی لگن دکتر فاطمه سیدی 1397/10/16 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت چاپ شود.
   پلاسمودیوم جوندگان دکترحسین دهقان 1398/7/23 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نویسنده فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند
  سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکتر احسان موحد 1398/9/13 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در 70 نسخه چاپ شود.
  مروری بر اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان‌های شایع سلمان دانشی 1399/10/6 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاءشورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نویسنده فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند
  بیماری های بانوان در پزشکی پارسی(طب سنتی در مامایی)به دکتر محمد صانعی، ندا دستیار و مهدیه احمدی 1399/25/6 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نویسنده فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند