۱۴۰۰ سه شنبه ۲۸ دي
  اپیدمیولوژی بیماری های منتقله از کنه و اکو بیولوژی ناقلین سلمان دانشی 1400/1/31 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند از امتیاز لوگوی این دانشگاه استفاده نماید.
  بیماری‎های بانوان  در  پزشکی پارسی مهدیه احمدی 1399/6/25 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند از امتیاز لوگوی این دانشگاه استفاده نماید.
  مروری بر اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان‌های شایع سلمان دانشی 1399/6/10 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده می تواند از امتیاز لوگوی این دانشگاه استفاده نماید.
  بررسی کتاب آناتومی عمومی دکتر فاطمه سیدی 1397/10/6 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت چاپ شود.
  بررسی کتاب آناتومی لگن دکتر فاطمه سیدی 1397/10/16 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت چاپ شود.
  بررسی کتاب پلاسمودیوم جوندگان دکترحسین دهقان 1398/7/23 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نویسنده فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند
  بررسی کتاب سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دکتر احسان موحد 1398/9/13 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در 70 نسخه چاپ شود.
  بررسی کتاب مروری بر اپیدمیولوژی و عوامل خطر سرطان‌های شایع سلمان دانشی 1399/10/6 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاءشورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نویسنده فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند
  بررسی کتاببیماری های بانوان در پزشکی پارسی(طب سنتی در مامایی)به دکتر محمد صانعی، ندا دستیار و مهدیه احمدی 1399/25/6 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طبق نظر اعضاء شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نویسنده فقط می تواند از آرم دانشگاه استفاده کند