۱۴۰۱ دوشنبه ۲۴ مرداد

رئیس

دکتر هدیه عسکرپور

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه

مدیر مسئول

 

دکتر محمدعلی حسن زاده

مدیر پژوهشی دانشگاه

عضو شورا

 

مهندس غلامعلی حقیقت

هیات علمی دانشگاه

عضو شورا

دکتر رضا فاریابی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

عضو شورا

دکتر علی کمالی

معاون آموزشی دانشگاه

عضو شورا

دکتر اکبر آنایی

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

عضو شورا

دکتر مژده پاژخ

هیات علمی دانشگاه