۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۴ مرداد

رئیس

دکتر فاطمه سیدی

معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه

مدیر مسئول

 

دکتر طاهره رحیمی

مدیر پژوهشی دانشگاه

عضو شورا

 

مهندس غلامعلی حقیقت

هیات علمی دانشگاه

عضو شورا

دکتر رضا فاریابی

معاون آموزشی دانشکده بهداشت

عضو شورا

دکتر علی کمالی

معاون آموزشی دانشگاه

عضو شورا

دکتر اکبر آنایی

معاون آموزشی دانشکده پزشکی

عضو شورا

دکتر پاژخ

هیات علمی دانشگاه