۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۴ مرداد
عنوان کتاب تصویر جلد
کتاب آناتومی عمومی