۱۴۰۰ پنج شنبه ۱۸ آذر

نویسنده کتاب سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت از تالیف این کتاب طی هشت ماه تلاش شبانه روزی خبر داد.

دکتر احسان موحد گفت: این کتاب حاصل تلاش و همکاری دکترعلی اصغر خیرخواه معاون بهداشتی، خانم اطهره شهدادی کارشناس مسوول برنامه ثبت سرطان، مراکز پاتولوژی، سیتولوژی و بالینی بیمارستان‌ها و ثبت مرگ در مراکز بهداشت هفت شهرستان جنوبی استان کرمان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است.

نویسنده کتاب سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت هدف از تالیف این کتاب را در مرحله نخست، ارائه داده‌های سرطان و دومین هدف را ایجاد بستر و سرنخی برای دانشجویان و کارکنان بهداشت و درمان برای مداخلات مؤثرتر عنوان کرد.

دکتر موحد با بیان اینکه هشت ماه برای نگارش کتاب سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت زمان صرف شد، تصریح کرد: برتری و حسن کتاب حاضر نسبت به کتاب‌های موجود در زمینه ثبت سرطان به این دلیل بوده که دانشگاه علوم پزشکی جیرفت دومین دانشگاه در کشور بعد از دانشگاه مازندران بوده که تجزیه و تحلیل ثبت سرطان را انجام داده است.