۱۴۰۰ جمعه ۱۷ ارديبهشت

کتاب سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی، کتاب سیمای سرطان در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به نویسندگی دکتر احسان موحد در شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت توسط اعضاء این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

طبق نظر اعضاء  شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی جیرفت کتاب ذکر شده توسط  دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در 50 نسخه چاپ شود.